Dopełniając obowiązku informacyjnego, Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest  Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

  • Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami i Ustawy o Prawie Oświatowym z dnia 14 grudnia 2016r. oraz innych obowiązujących aktów prawnych;
  • Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach możliwy jest pod numerem telefonu 601492258 lub adresem email: walmarbhp@onet.eu
  • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
  • Dane będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami