Drodzy Rodzice,

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, które ukazało się na stronie Kuratorium Oświaty dnia 29.03.2021r. informujemy, iż zwiększył się wachlarz możliwości posłania dziecka do przedszkola. Dokładne informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w § 2 ust. 4. 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. e) wykonują działania ratownicze, 
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 –
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w tych dniach jest wypełnienie deklaracji potwierdzającej chęć zapisu, a następnie podpisanie jej i przesłanie scanu lub czytelnego zdjęcia na maila przedszkola sekretariat@przedszkolekrzeszowice.pl. Deklarację w wersji pdf można również pobrać ze strony internetowej przedszkola lub jej papierową wersję wypełnić w przedsionku przedszkola i złożyć bezpośrednio w przedszkolu. Deklarację należy przesłać/złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30.03.2021r. do godz. 15.00. 

 

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola Samorządowego

Anna Warzecha

Deklaracja potwierdzająca chęć zapisu dziecka w okresie 29.03.2021r.-09.04.2021r. – kliknij tutaj

Całe Rozporządzenie znajduje się poniżej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.- kliknij tutaj